فروش ویژه


⚛️ CPU 2620 *2
⚛️ RAM 16 Gig
⚛️ HDD 3* 600G
⚛️ Full fan
⚛️ Full heatsink
⚛️ Smart array 1GB
⚛️ POWER 460W *2


موردی برای نمایش وجود ندارد.