بررسی پروتکل های SIP و IAX

بررسی تفاوت پروتکل های SIP و IAX

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-sip-%D9%88-iax